Kurzy akreditované MPSV

Naše kurzy PRO Vás

 • Základy etiky a lidských práv pro pomáhající profesionály

Č. akreditace: A2020/0567-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 8 h

Cílem kurzu je představit problematiku etiky, etického kodexu, postupy řešení etických problémů a lidských práv. Účastník má možnost si prakticky vyzkoušet možnosti etického chování na pracovišti ve vztahu ke klientům, kolegům i nadřízeným. Během kurzu se pracovníci pokusí též řešit pracovní etická dilemata.

 • Individuální plánování s uživateli pro pomáhající profesionály

Č. akreditace: A2020/0568-SP/PC/PP

Počet hodin: 8 h

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a další pomáhající profesionály, kteří se potřebují seznámit se smyslem, obsahem a problematikou individuálního plánování (dále IP) včetně dovednosti pro jeho praktického vypracování. Určeno pro pracovníky, kteří se podílí na tvorbě IP, vykonávají roli koordinátora, stanovují cíle, obsah IP. Praktický nácvik vyplnění jednoho IP.

 • Základy koučování pro pomáhající profesionály

Č. akreditace: A2020/0569-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 16 h

Účastník se seznámí s koučováním v sociální práci a jeho využití při práci s klienty. Ujasní si základní pojmy v koučinku, seznámí se s různými modely a metodami koučování v sociální práci. Kurz je zaměřen na praktické ukázky technik v koučovacím rozhovoru.

 • Motivační rozhovory pro pomáhající profesionály

Č. akreditace: A2020/0570-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 16 h

Účastník se seznámí s motivačními přístupy při práci s klienty, dále s motivací vedoucí ke změně v životě klienta a se stádii změny, s principy motivačního rozhovoru, s pastmi a nástrahami v komunikaci, se základními postupy při motivačním rozhovoru a se zvládáním odporu klienta.

 • Umění ptát se při koučování a poradenství pro pomáhající profesionály

Č. akreditace: A2020/0571-SP/PC

Počet hodin: 16 h

Kurz si klade za cíl připravit a dostatečně vybavit účastníka praktickými otázkami, které se používají v koučování a v poradenství. Tyto otázky slouží k efektivní pomoci klientům. Otázky vycházejí ze systemického poradenství. Účastníci si vše prakticky vyzkouší pod vedením lektora.

 • Konflikty a jejich odborné řešení

Č. akreditace: A2020/0780-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 8 h

Účastníci se seznámí s tím, co je konflikt, jak působí psychicky a fyzicky, kdy působí pozitivně, kdy negativně, jak se konflikty rozdělují, vývojové fáze konfliktu a styly zvládání konfliktů. Využití tohoto programu je velmi širokospektrální-od role klíčového pracovníka až po manažera organizace. Účastníci vzdělávacího programu si osvojí nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti v rámci praktických ukázek jednotlivých fází konfliktních situací.

 • Využití kreativních technik pro osobní rozvoj

Č. akreditace: A2020/0779-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 8 h

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a další pomáhající profesionály, kteří by se rádi teoreticky i prakticky seznámili s využitím kreativních technik pro svůj osobní rozvoj. Kreativní techniky mohou poté také využívat ve své každodenní praxi. Jedná se například o brainstorming, projektivní a imaginativní techniky, myšlenkové mapy, speciální kreativní hry, a další. Účastníci kurzu mají možnost si dané kreativní techniky na kurzu osobně vyzkoušet.

 • Aktivní komunikační dovednosti v praxi

Č. akreditace: A2020/0777-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 8 h

Kurz se teoreticky a prakticky zaměřuje na komunikační dovednosti, které se denně využívají v praxi. V tomto kurzu je řešena verbální a neverbální komunikace, aktivní naslouchání, komunikační zlozvyky bránící plynulé a smysluplné komunikaci, dělení komunikace. Účastníci kurzu mají možnost si své komunikační dovednosti během kurzu vyzkoušet a nacvičit si je.

 • Zvládání stresu-relaxační a jiné techniky

Č. akreditace: A2020/0773-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 8 h

Během kurzu se účastníci seznámí se stresem a stresovými faktory. Dále se seznámí s důsledky dlouhodobého stresu a dopadem stresu na fyzický i psychický zdravotní stav. Seznámí se s možnostmi využití relaxačních a jiných technik, které vedou k odbourávání a zvládání stresu, tudíž i ke zlepšení fyzické a psychické pohody. Během kurzu si účastník může vyzkoušet různé relaxační a jiné techniky (např. jógovou relaxaci, řízenou vizualizaci, hluboké dýchání a hry pro relaxaci a další). Smyslem technik je navodit pozitivní rozpoložení.

 • Řešení dluhové problematiky pro pomáhající profesionály v praxi                                                                        
Č. akreditace: A2020/0605-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 16 h

Kurz je směřován jako forma vzdělávání podporující odbornou způsobilost, nabytí nových znalostí i dovedností v dluhové problematice, řeší podrobněji témata jako je insolvence a exekuce. Cílem kurzu je provázat dluhovou problematiku se zkušenostmi z praxe.

Kurzy akreditované Mgr. Miroslav Jan Šramota

 • Na řešení zaměřená komunikace a poradenství v pomáhajících profesích

Č. akreditace: A2019/0321-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 8 h

Cílem kurzu je obšírněji seznámit účastníky s postmoderními trendy komunikace s klienty, s novými možnostmi, jak vést rozhovor s klienty, na co se při rozhovoru zaměřovat, jak správně volit a klást otázky. Využití otázky jako nejvhodnější formu intervence a možnosti dát klientovi prostor hledat na ně odpovědi, které mu umožní subjektivně lepší život. 

 • Manipulace v profesním vztahu uživatel - poskytovatel služby

Č. akreditace: A2019/1137-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 8 h

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a další pomáhající profesionály, kteří se chtějí naučit, jak pracovat s manipulací, jak reagovat na manipulaci a také jak zužitkovat manipulace ze strany klienta. Nejlepší je pro pomáhajícího profesionála být vybavený možnostmi obrany proti manipulaci. 

 • Timemanagement pro pomáhající profesionály

Č.akreditace: A2019/1255-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 8 h

Účastník se seznámí se základy timemanagemenu a naučí se efektivně pracovat se svým časem, s rozvržením úkolů a plánů veškerých aktivit dle určitých potřeb. Práce se svým časem, který vede k pohodě v pracovním i soukromém životě pomáhajícího profesionála. 

 • Základy systemické supervize a tvorby kontraktu pro pomáhající profesionály

Č. akreditace: A2019/0445-SP/VP

Počet hodin: 8 h

Účastník se seznámí se základy systemické supervize a její využití jako podpůrného nástroje pro zaměstnance sociálních služeb. Dále si vyzkouší tvorbu supervizního kontraktu a kontraktování supervize. 

                                      U VŠECH NAŠICH KURZŮ JE KLADEN DŮRAZ NA PRAXI! 

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.