Kurzy akreditované MPSV

Naše kurzy PRO Vás

 • Základy etiky a lidských práv pro pomáhající profesionály

Č. akreditace: A2020/0567-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 8 h

Cílem kurzu je představit problematiku etiky, etického kodexu, postupy řešení etických problémů a lidských práv. Účastník má možnost si prakticky vyzkoušet možnosti etického chování na pracovišti ve vztahu ke klientům, kolegům i nadřízeným. Během kurzu se pracovníci pokusí též řešit pracovní etická dilemata.

 • Individuální plánování s uživateli pro pomáhající profesionály

Č. akreditace: A2020/0568-SP/PC/PP

Počet hodin: 8 h

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a další pomáhající profesionály, kteří se potřebují seznámit se smyslem, obsahem a problematikou individuálního plánování (dále IP) včetně dovednosti pro jeho praktického vypracování. Určeno pro pracovníky, kteří se podílí na tvorbě IP, vykonávají roli koordinátora, stanovují cíle, obsah IP. Praktický nácvik vyplnění jednoho IP.

 • Základy koučování pro pomáhající profesionály

Č. akreditace: A2020/0569-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 16 h

Účastník se seznámí s koučováním v sociální práci a jeho využití při práci s klienty. Ujasní si základní pojmy v koučinku, seznámí se s různými modely a metodami koučování v sociální práci. Kurz je zaměřen na praktické ukázky technik v koučovacím rozhovoru.

 • Motivační rozhovory pro pomáhající profesionály

Č. akreditace: A2020/0570-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 16 h

Účastník se seznámí s motivačními přístupy při práci s klienty, dále s motivací vedoucí ke změně v životě klienta a se stádii změny, s principy motivačního rozhovoru, s pastmi a nástrahami v komunikaci, se základními postupy při motivačním rozhovoru a se zvládáním odporu klienta.

 • Umění ptát se při koučování a poradenství pro pomáhající profesionály

Č. akreditace: A2020/0571-SP/PC

Počet hodin: 16 h

Kurz si klade za cíl připravit a dostatečně vybavit účastníka praktickými otázkami, které se používají v koučování a v poradenství. Tyto otázky slouží k efektivní pomoci klientům. Otázky vycházejí ze systemického poradenství. Účastníci si vše prakticky vyzkouší pod vedením lektora.

 • Konflikty a jejich odborné řešení

Č. akreditace: A2020/0780-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 8 h

Účastníci se seznámí s tím, co je konflikt, jak působí psychicky a fyzicky, kdy působí pozitivně, kdy negativně, jak se konflikty rozdělují, vývojové fáze konfliktu a styly zvládání konfliktů. Využití tohoto programu je velmi širokospektrální-od role klíčového pracovníka až po manažera organizace. Účastníci vzdělávacího programu si osvojí nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti v rámci praktických ukázek jednotlivých fází konfliktních situací.

 • Využití kreativních technik pro osobní rozvoj

Č. akreditace: A2020/0779-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 8 h

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a další pomáhající profesionály, kteří by se rádi teoreticky i prakticky seznámili s využitím kreativních technik pro svůj osobní rozvoj. Kreativní techniky mohou poté také využívat ve své každodenní praxi. Jedná se například o brainstorming, projektivní a imaginativní techniky, myšlenkové mapy, speciální kreativní hry, a další. Účastníci kurzu mají možnost si dané kreativní techniky na kurzu osobně vyzkoušet.

 • Aktivní komunikační dovednosti v praxi

Č. akreditace: A2020/0777-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 8 h

Kurz se teoreticky a prakticky zaměřuje na komunikační dovednosti, které se denně využívají v praxi. V tomto kurzu je řešena verbální a neverbální komunikace, aktivní naslouchání, komunikační zlozvyky bránící plynulé a smysluplné komunikaci, dělení komunikace. Účastníci kurzu mají možnost si své komunikační dovednosti během kurzu vyzkoušet a nacvičit si je.

 • Zvládání stresu-relaxační a jiné techniky

Č. akreditace: A2020/0773-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 8 h

Během kurzu se účastníci seznámí se stresem a stresovými faktory. Dále se seznámí s důsledky dlouhodobého stresu a dopadem stresu na fyzický i psychický zdravotní stav. Seznámí se s možnostmi využití relaxačních a jiných technik, které vedou k odbourávání a zvládání stresu, tudíž i ke zlepšení fyzické a psychické pohody. Během kurzu si účastník může vyzkoušet různé relaxační a jiné techniky (např. jógovou relaxaci, řízenou vizualizaci, hluboké dýchání a hry pro relaxaci a další). Smyslem technik je navodit pozitivní rozpoložení.

 • Řešení dluhové problematiky pro pomáhající profesionály v praxi                                                                        

Č. akreditace: A2020/0605-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 16 h

Kurz je směřován jako forma vzdělávání podporující odbornou způsobilost, nabytí nových znalostí i dovedností v dluhové problematice, řeší podrobněji témata jako je insolvence a exekuce. Cílem kurzu je provázat dluhovou problematiku se zkušenostmi z praxe.

 • Sehraný tým, reteaming pozitivních faktorů, aneb zvyšujeme týmovou pohodu

Č. akreditace: A2021/0120-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 8h

Kurz představí účastníkům koncept systemického přístupu pro sehrání týmu podle modelu Twin Star, který se zaměřuje na budování spokojeného i výkonného týmu. Účastníci se dále seznámí s jednotlivými faktory, které mají vliv na budování spokojeného týmu, jedná se o faktory, které přinášejí pozitivní prožitky pocitu sounáležitosti jako jsou oceňování, zábava, úspěch, starost a péče o druhé. Poté negativní faktory, které spokojenost týmu ohrožují, těmi jsou: problémy, zranění, překážky, kritika. Praktickými cvičeními účastníci rozpracují tzv. reteaming pozitivních faktorů (oceňování, zábava, úspěch a starost a péče o druhé), kdy účastníci si vytvoří svůj vlastní plán pro harmonizaci svého týmu. Zamyslí se nad ideálním stavem jednotlivých faktorů v jejich organizaci, zjistí si výhody ideálního stavu v jejich organizaci, naplánují si stupně pokroku, zamyslí se nad překážkami, které jim mohou bránit v pokroku, zamyslí se nad vírou v úspěch, dosažení cíle, naplánují si závazky a celkově si vytvoří základní kostru plánu pro realizaci pozitivních faktorů. Celé školení je vedeno v konceptu rozvíjení a podpory spolupráce všech členů týmu (účastníků kurzu).

 • Sehraný tým, reteaming negativních faktorů, aneb zvyšujeme týmovou pohodu

Č. akreditace: A2021/0119-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 8h

Kurz představí účastníkům koncept systemického přístupu pro sehrání týmu podle modelu Twin Star, který se zaměřuje na budování spokojeného i výkonného týmu. Účastníci se dále seznámí s jednotlivými faktory, které mají vliv na budování spokojeného týmu, jedná se o faktory, které přinášejí pozitivní prožitky pocitu sounáležitosti jako jsou oceňování, zábava, úspěch, starost a péče o druhé a poté problémové faktory, které spokojenost týmu ohrožují, těmi jsou: problémy, zranění, překážky, kritika. Praktickými cvičeními účastníci rozpracují tzv. reteaming negativních faktorů (problémy, zranění, překážky a kritika), kdy účastníci si vytvoří svůj vlastní plán pro harmonizaci svého týmu. Zamyslí se nad ideálním stavem jednotlivých faktorů v jejich organizaci, zjistí si výhody ideálního stavu v jejich organizaci, naplánují si stupně pokroku, zamyslí se nad překážkami, které jim mohou bránit v pokroku, zamyslí se nad vírou v úspěch dosažení cíle, naplánují si závazky a celkově si vytvoří základní kostru plánu pro realizaci řešení negativních faktorů. Celé vzdělávání je vedeno v konceptu rozvíjení a podpory spolupráce všech členů týmu (účastníků kurzu).

 • Hranice ve vztahu s klientem

Č. akreditace: A2021/0121-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 8h

Cíl kurzu je přiblížit účastníkům, jak mají být zdravě nastavené hranice významné pro efektivní práci s klientem sociálních služeb. V kurzu budou probrány typy hranic, jejich charakteristika a význam. Účastníci si pomocí testu vyzkouší, zda umí zdravé hranice s klientem nastavit, dozví se, jak jejich osobnost a styl práce podpoří zdravé nastavení hranic. Budou rozebrány profesní přístupy podporující zachování zdravých hranic, jako je např. podpůrný přístup. Závěrem bude zdůrazněn význam hranic.

 • Práce se stresem pracovníka a možnosti prevence syndromu vyhoření

Č. akreditace: A2021/0122-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 8h

Stres je nezbytnou součásti lidského života, ať již pracovního či soukromého. Kurz je zaměřen na příčiny stresu samotného i krizové stavy. Cílem programu je seznámit účastníky s příčinami stresu a reakcemi naší osobnosti na tíživé situace v životě, ukázat možnosti, jak odolávat příliš velké stresové zátěži, a to především na pracovišti a jak se bránit pracovnímu vyčerpání. Kurz dále poskytuje ucelený pohled na fenomén syndromu vyhoření, včetně příčin, fází a vlivu na práci v sociálních službách. V rámci řešení a prevence syndromu vyhoření budou probrány praktické zásady psychohygieny a představeny poznatky o vybraných relaxačních technikách.

 • Asertivita pro pomáhající profesionály

Č. akreditace: A2020/1127-SP/PC/VP

Počet hodin: 8h

Účastník získá vhled do oblasti asertivní komunikace s klienty sociálních služeb, naučí se orientovat v rozdílu mezi asertivní, manipulativní, agresivní a pasivní komunikací. Díky testům rozpozná a pojmenuje vlastní naučené způsoby jednání v komunikačně nepříjemných situacích s klienty sociálních služeb a porovná je s přístupem ostatních pracovníků. Naučí se pracovat s odlišnými komunikačními vzorci svých klientů, naučí se odhalit manipulaci v jednání a účinně s ní pracovat pomocí asertivních technik. Pojmenuje si osobní postoje k asertivním právům každého člověka, uvědomí si prožitky spjaté s vlastní sebehodnotou a porozumí, jak vnitřní sebehodnota souvisí s rozvojem dovednosti jednat asertivně. Praktickým nácvikem v komunikačních nácvicích si prohloubí dovednost jednat asertivně.

 • Vliv emocí na komunikaci pro pomáhající profesionály

Č. akreditace: A2020/1126-SP/PC/VP

Počet hodin: 8h

Účastník bude mít přehled o emocích a možnostech jejich zvládání. Uvědomí si, co vše emoce ovlivní (domněnky, předsudky, aj. ego obranné mechanismy), osobnostní charakteristiky a další faktory, které mají vliv na efektivní - úspěšnou či neúspěšnou - nevhodnou komunikaci. Díky testům rozpozná a pojmenuje vlastní naučené nevhodné emoční způsoby jednání v komunikačně nepříjemných situacích s klienty sociálních služeb a porovná je s přístupem ostatních pracovníků. Zjistí, že sebereflexe vlastní komunikace je v jeho osobním životě, a především v praxi sociálních služeb, významná pro empatickou a etickou komunikaci s kolegy a klienty. Bude znát, co spouští jeho emoce, procvičí si vhodné reakce v zátěžových situacích vyznačující se empatií, kongruencí, akceptací a aktivním nasloucháním. 

 • Na řešení zaměřená komunikace a poradenství v pomáhajících profesích

Č. akreditace: A2023/0253-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 8 h

Cílem kurzu je obšírněji seznámit účastníky s postmoderními trendy komunikace s klienty, s novými možnostmi, jak vést rozhovor s klienty, na co se při rozhovoru zaměřovat, jak správně volit a klást otázky. Využití otázky jako nejvhodnější formu intervence a možnosti dát klientovi prostor hledat na ně odpovědi, které mu umožní subjektivně lepší život. 

 • Manipulace v profesním vztahu uživatel - poskytovatel služby

Č. akreditace: A2023/1026-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 8 h

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a další pomáhající profesionály, kteří se chtějí naučit, jak pracovat s manipulací, jak reagovat na manipulaci a také jak zužitkovat manipulace ze strany klienta. Nejlepší je pro pomáhajícího profesionála být vybavený možnostmi obrany proti manipulaci. 

 • Timemanagement pro pomáhající profesionály

Č. akreditace: A2023/1524-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 8 h

Účastník se seznámí se základy timemanagemenu a naučí se efektivně pracovat se svým časem, s rozvržením úkolů a plánů veškerých aktivit dle určitých potřeb. Práce se svým časem, který vede k pohodě v pracovním i soukromém životě pomáhajícího profesionála. 

 • Základy systemické supervize a tvorby kontraktu pro pomáhající profesionály

Č. akreditace: A2023/0254-SP/VP

Počet hodin: 8 h

Účastník se seznámí se základy systemické supervize a její využití jako podpůrného nástroje pro zaměstnance sociálních služeb. Dále si vyzkouší tvorbu supervizního kontraktu a kontraktování supervize. 

                                      U VŠECH NAŠICH KURZŮ JE KLADEN DŮRAZ NA PRAXI!


Ceník platný od 1. 1. 2024 - 8 hodinový kurz od 10.900 Kč, 18 hodinový kurz od 19.900 Kč, cena je smluvní. Počet účastníků na kurzu je od 2 až 20 osob. 

Účastník obdrží osvědčení.  Kurzy lze sestavit na klíč podle vašich potřeb a přání. 

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.